AFM Erkend Hypotheek Adviseur KiFiD
              logo_gp-assurantie
 • Welkom op de website van G&P Assurantiën

  G&P Assurantiën is adviseur op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt.

  Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
  Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.


  U bent van harte welkom verdergaand informatie te bekijken op deze website

 • Kantoor Adres

  Gruter & Partners

  Postbus 66
  3450 AB Vleuten
  Telefoon: 030-2468008
  E-mail: info@gruter-partners.nl

  Contact Formulier

 • Waarom G&P?

            
  U, als klant

  Het voordeel voor u als klant van G&P Assurantiën zit 'm in het feit dat wij de taal van de klant spreken.
  1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten.
  2. Ons kantoor Gruter & Partners Assurantiën heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.
  3. De complete tekst van deze gedragscode kunt u op de website van het Verbond van Verzekeraars,de belangenorganisatie van verzekeraars, opvragen, www.verzekeraars.nl.

            
  Wie zijn wij?

  1. Wij Gruter & Partners Assurantiën zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
  2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekerings­ maatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

            
  Onze diensten
  Algemeen

  Wij kunnen u adviseren op het gebied van:

  1. schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan een ziektekostenverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een reisverzekering, een autoverzekering en een brandverzekering.

  2. verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

  3. levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of ander toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn : koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.

  4. hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.

  5. financiële planning. Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiële situatie nu en in de toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiële producten om uw inkomsten veilig te stellen dan wel te doen toenemen.

  Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

  Schadeverzekeringen

  Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

  1. Wij maken een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.

  2. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.

  3. Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.

  4. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert.

  5. Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.

  6. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

  7. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.

  8. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

  9. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekerings- overeenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

  10. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.

  11. Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen.

  12. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

  13. Wij houden uw portefeuille actueel.

  14. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de vrzekeringsmaatschappij.

  15. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

  Levensverzekeringen

  Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons indien u dat wenst de volgende dienstverlening verwachten:

  1. Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Tevens onderzoeken wij welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen.

  2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico’s u kunt verzekeren en welke risico’s u zelf kunt dragen.

  3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.

  4. Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt.

  5. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

  6. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.

  7. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

  8. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.

  9. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

  10. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

  11. Wij houden uw portefeuille actueel.

  12. Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen voordoen, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor hun individuele situatie.

  13. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.

  14. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.

  15. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan.

  16. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.

  17. Wij controleren of de hoogte van de uitkering correct is gelet op de polis- voorwaarden zoals die voor u gelden.

  18. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekerings- maatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

  Wat verwachten wij van u?

  1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

  2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

  3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

  4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

  5. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.

  Onze bereikbaarheid

  1. Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen

  2. Gruter & Partners Assurantiën, Amsterdamsestraatweg 540, 3553 EN Utrecht, www.gruter-partners.nl, 030-2468008, telefoon buiten kantoortijd 06-21598461 06-21598338, fax 030-2468011, mhunt@gruter-partners.nl ronw@gruter-partners.nl

  3. Wij Gruter & Partners Assurantiën zijn op mandag t/m donderdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

  4. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u contact met ons opnemen.

  5. Telefoon tijdens kantooruren: 030-2468008

  5. Telefoon tijdens kantooruren: 030-2468008

  7. Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via het telefoonnummer welke op ons antwoordapparaat staat aangegeven.

  8. Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan de volgende ochtend teruggebeld.

  9. Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post of fax (030-2468011).

  De premie

  Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

  Incasso door Gruter & Partners Assurantiën

  1. Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons namens de verzekeringsmaatschappij bij u geïncasseerd zal worden kunt u kiezen voor een aantal wijzen van betaling a) zenden van een nota met betaling door u per bank of giro, b) automatische afschrijving van bank of giro, etc. .

  2. U kunt ons machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.

  3. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekend- gemaakt.

  4. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.

  5. Premies worden in principe per jaar betaald.

  6. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maand te betalen.

  7. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover vooraf ingelicht.

  8. Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Daar zorgen wij immers voor.

  9. Als uw premie belegd wordt in aandelen, vermeldt de verzekerings- maatschappij altijd tegen welke koers dat gebeurt. Wij stellen u hiervan dan op de hoogte.

  Incasso door verzekeraar

  1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.

  2. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt.

  3. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.

  4. Premies worden in principe per jaar betaald.

  5. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen.

  6. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.

  7. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.

  8. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

  Afspraken rondom premiebetaling

  1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

  2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

  3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

  Onze relatie met verzekeraars

  1. Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren, dit zonder financiële binding bij enige verzekeringsmaatschappij. Waardoor wij een onafhankelijk advies uitbrengen.

  2. Op grond van onze relatie met Aegon, Allianz, Arag, ASR, Avero, Axa, Das, De Amersfoortse, Confior, CVB bank Delta Lloyd, Direkt Bank, Elvia Reiverzekeringen, Erasmus, Europeesche, Falc Invest, Falcon Leven, Fortis, Generali, Goudse, I.D.M., Levob, London, Lugt Sobbe&co, Monuta, Nationale Nederlanden, Onvz, OOM, Postbank Hypotheken, Rabo bank, Reaal, Rialto, Rijnlandse Hypotheekbank, Unigarant, VSB Bank, Westland Utrecht, Wintherthur, Zwitserleven, zullen wij vooral geschikte verzekeringen van deze maatschappij adviseren die voor uw specifieke situatie in aanmerking komen.

  Hoe worden wij beloond?

  Beloning op basis van provisie

  1. Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

  Beloning op basis van declaratie

  2. Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overlegd.

  3. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn.

  4. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.

  5. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.

  6. Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

  Onze kwaliteit

  1. Ons kantoor heeft een vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12008261 De vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.

  2. Ons kantoor is aangesloten bij : Klachteninstituut Verzekeringen

  3. Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij een of meer organisaties die van haar (hun) leden een bepaalde kwaliteitsnorm eis(t)(en). Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden.

  4. Wij Gruter & Partners Assurantiën zijn in het bezit van relevante diploma’s en certificaten: Assurantie diploma’s ter inzage op kantoor.

  5. Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.

  6. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid.

  Beëindiging relatie

  1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

  2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons Gruter & Partners Assurantiën totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

  Klachten?

  1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

  2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

  3. Alle klachten worden door de directie behandeld.

  4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke

  Kifid Klachteninstituut
  Postbus 93257
  2509 AN, Den Haag

  tel. : 0900-3552248

  5. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

 • Incasso & Debiteurenbeheer

  Gruter & Partners heeft voor debiteuren/incassodienstverlenging een partner die haar sporen heeft verdiend op dit gebied.

  M. de Lange Organisatie-Advies richt zich als organisatie-adviesbureau voornamelijk op het gebied van debiteurenbeheer / credit management en incasso. Door de vele contacten en jarenlange ervaring in deze sector bestaan efficiënte mogelijkheden aangaande inning van vorderingen en vele interessante links met leveranciers in breed verband.
  Zij zijn van mening dat het bedrijfsleven het belang van goed creditmanagement vaak onderschat. Hierdoor wordt onnodig risico gelopen op debiteuren en worden kansen tot verbetering van de cash flow te weinig benut. Door haar jarenlange ervaring, is zij in staat op een adequate wijze uw onbetaalde rekeningen te incasseren. Omdat geen debiteur en geen klant hetzelfde is, zijn hun procedures dat ook niet.

  M. de Lange Organisatie-Advies biedt full service Credit Management adviezen en toepassingen met innovatieve en flexibele oplossingen. Naast standaardoplossingen in debiteurenbeheer en (buitengerechtelijke) incasso bieden zij maatwerktrajecten voor complexe (ict-)vraagstukken op het gebied van Credit Management. Bij deze projecten ligt de nadruk op het bereiken van optimale samenwerking tussen alle afdelingen die betrokken zijn bij de inning van uw openstaande facturen. Zij hebben hiervoor een zeer geavanceerd communicatieplatform ontwikkeld dat garant staat voor kostenverlaging door efficiency en versnelde inning. Zij werken voor zowel Business to Consumer als voor Business to Business organisaties.

  Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in debiteurenbeheer en incasso of in samenwerking met onze partner M. de Lange Organisatie-Advies? Kijk op hun website www.mdelange.nl en neem contact men hen op!
 • ACTUEEL

  Pak voordeel met de Pakketpolis!

  Heeft u 2 of meer producten dan kunt u deze onderbrengen in een pakketpolis. Dit levert u aantrekkelijke voordelen op:

  Premiekorting:
  De premiekorting is een soort kwantumkorting. Neemt u meer af, dan krijgt u meer korting. Heeft u al een verzekering voeg daar dan een verzekering aan toe die nog niet bij ons loopt. Dan krijgt u meteen 3% op beide verzekeringen! Bij meerdere verzekeringen kan de premie oplopen tot 9%.
  * 2 verzekeringen = 3% korting
  * 3 verzekeringen = 4% korting
  * 4 verzekeringen = 5% korting
  * 5 verzekeringen = 7% korting
  * 6 of meer verzekeringen = 9% korting

  Eénmalige poliskosten:
  U betaalt voor uw pakketpolis één keer poliskosten. Wilt u achteraf een verzekering toevoegen aan uw pakket dan worden geen extra poliskosten of mutatiekosten in rekening gebracht. De enige kosten die u nog zou kunnen verwachten zijn kosten die worden berekend bij een kentekenwijziging.


 • Hypotheken

  G&P Assurantiën/Hypotheken is onafhankelijk en niet gebonden aan een bank of een verzekeringsmaatschappij. Wij hebben een gedegen opleiding met veel ervaring als het om advisering gaat. Hierdoor zijn wij bij uitstek geschikt om u te adviseren over alle facetten die bij de selectie van een hypotheek van belang is.

  Wij doen dit objectief, grondig en op basis van informatie over vrijwel alle hypotheken die er op de Nederlandse markt worden aangeboden. Uw hypotheek is hierdoor in vertrouwde handen. Neem contact met ons op voor een GRATIS advies.

  Partners

  Het peil

  Makelaar

  GP Mediation
  M de Lange

  Professionals

 • Aansprakelijkheid  Schade veroorzaken bij anderen is al vervelend genoeg. Toch draait u voor de schade op als u hiervoor aansprakelijk bent. Bij kleine schades is dit nog te overzien. Maar gaat het om hogere bedragen, dan is een goede aansprakelijkheidsverzekering van groot belang.

  De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren biedt u financiële bescherming. Zowel bij kleine als bij grote schades. En dat is een plezierig gevoel.

  Deze verzekering is bestemd voor particulieren; aansprakelijkheid die verband houdt met het uitoefenen van een beroep of bedrijf is dus niet verzekerd.
 • Annuleringsvezekering  U boekt uw reis ruim op tijd, want u wilt er zeker van zijn dat u tijdens uw vakantie terecht kunt op de bestemming van uw keuze. Maar dan is het ook zaak om direct een goede annuleringsverzekering af te sluiten. Er kan namelijk zomaar iets gebeuren waardoor u genoodzaakt bent uw reis uit te stellen of zelfs te annuleren.

  Uw reisorganisatie brengt hiervoor kosten in rekening. Soms tot wel honderd procent van de reissom. De Annuleringsverzekering vergoedt deze kosten.

  Ook heeft u met deze verzekering recht op een vergoeding voor eventuele ongenoten reisdagen doordat u bijvoorbeeld door vertraging te laat op uw bestemming komt, maar ook als u genoodzaakt bent uw reis af te breken.
 • Caravanverzekering  Een caravan is beslist geen standaard product. Een goede verzekering moet maatwerk zijn want iedereen geniet op zijn eigen manier van caravan of vouw- kampeerwagen.

  G&P Assurantiën biedt u daarom de mogelijkheid zelf uw verzekering samen te stellen. U kiest de dekking die bij uw situatie past en betaalt alleen voor die zaken die u wilt verzekeren. En wat u niet nodig heeft, hoeft u dus ook niet te betalen. Kortom: maatwerk.

  Dekkingen
  De caravanverzekering geldt voor alle caravans en vouwkampeerwagens en kent de dekking Caravan Casco. Als u een minder uitgebreide dekking wenst, dan kunt u kiezen uit de modules:
  * Aanrijding
  * Brand/Diefstal
  * Storm
  U kunt deze modules ook met elkaar combineren. Welke dekking u ook kiest, hulpverlening en aansprakelijkheid zijn standaard meeverzekerd.
 • Fietsverzekering  Hij brengt ons dagelijks naar school of werk, neemt ons in het weekend mee uit, naar de stad of de natuur in. Kortom de fiets staat altijd voor ons klaar.

  En daarom willen we hem natuurlijk goed beschermen tegen de risico’s van diefstal of schade. Met de Fietsverzekering is iedere fiets uitstekend verzekerd tegen een aantrekkelijke premie.

  Dat geldt niet alleen voor nieuwe fietsen, maar ook voor de fiets die al een tijdje meegaat, tenminste, als u de eerste eigenaar bent.
 • Gezinsongevallen verzekering  Deze verzekering is van belang voor ieder gezin. Iedereen loopt dagelijks het risico van een ongeval tijdens het werk, in het verkeer, op school, op het sportveld en niet te vergeten in en om het huis.

  De Gezinsongevallenverzekering geeft een doorlopende bescherming en een 24-uurs dekking. Een schoolongevallenverzekering is dus niet nodig.

  Ook is deze verzekering bij uitstek geschikt voor gezinnen die hun geneeskundige kosten hebben verzekerd en daarbij een eigen risico hebben. Dit eigen risico kan met de Gezinsongevallenverzekering worden meeverzekerd.
 • Inboedel  Op kostbare zaken zoals uw inboedel bent u zuinig. Ondanks dat kan er toch schade ontstaan. Daarom is er de Inboedelverzekering met keuze uit de volgende dekkingen:

  * de Uitgebreide dekking
  * de Van buiten komende onheilendekking
  * Glas

  U kiest de dekking die bij uw specifieke situatie past en heeft daarmee een inboedelverzekering op maat.
 • Motor  Dé motorrijder bestaat niet meer. Zoveel verschillende motoren en zoveel verschillende mensen passen niet in één hokje.

  G&P Assurantiën biedt u daarom de mogelijkheid zelf uw verzekering samen te stellen. U kiest die dekkingen die bij uw situatie passen en u betaalt dan ook alleen voor de dekkingen die u wilt verzekeren.

  Kortom, een motorverzekering op maat en u betaalt niet te veel!
 • Pakketpolis  Pak voordeel met de Pakketpolis!

  Heeft u 2 of meer producten dan kunt u deze onderbrengen in een pakketpolis. Dit levert u aantrekkelijke voordelen op:

  Premiekorting:
  De premiekorting is een soort kwantumkorting. Neemt u meer af, dan krijgt u meer korting. Heeft u al een verzekering voeg daar dan een verzekering aan toe die nog niet bij ons loopt. Dan krijgt u meteen 3% op beide verzekeringen! Bij meerdere verzekeringen kan de premie oplopen tot 9%.

  * 2 verzekeringen = 3% korting
  * 3 verzekeringen = 4% korting
  * 4 verzekeringen = 5% korting
  * 5 verzekeringen = 7% korting
  * 6 of meer verzekeringen = 9% korting

  Eénmalige poliskosten:
  U betaalt voor uw pakketpolis één keer poliskosten. Wilt u achteraf een verzekering toevoegen aan uw pakket dan worden geen extra poliskosten of mutatiekosten in rekening gebracht. De enige kosten die u nog zou kunnen verwachten zijn kosten die worden berekend bij een kentekenwijziging.
 • Personenauto  G&P assurantiën biedt een flexibele autoverzekering die uitgaat van een standaard basisdekking. Deze kunt u uitbreiden met zaken die u belangrijk vindt en daarom ook wilt verzekeren.

  Basisdekking:

  De basisdekking bestaat uit Wettelijke Aansprakelijkheid, inclusief gratis Hulpverlening in Nederland en Europa. De hulpverlening wordt georganiseerd door de Hulplijn, die dag en nacht bereikbaar is.

  U kunt ook kiezen uit de dekkingen:
  * WA en Beperkt casco
  * WA en Volledig casco

  Uitbreidingen:
  U kunt kiezen uit de uitbreidingen Ongevallen inzittenden, Verhaalservice-extra of Rechtsbijstand. Door onze onafhankelijkheid kunnen wij voor u een aantrekkelijke premie berekenen.
 • Persoonlijke Ongevallenverzekering  Een Persoonlijke Ongevallenverzekering is geen overbodige luxe als u denkt aan de vele risico’s die u dagelijks loopt. Niet alleen in het verkeer maar ook in en rond het huis gebeuren ongevallen die tot financiële problemen kunnen leiden. De Persoonlijke Ongevallenverzekering kan bij ernstig letsel niet het lichamelijke, maar wel het financiële leed verzachten. Door het ongeval kan men voor onvoorziene uitgaven komen te staan.

  Zoals financiering van een hulp in de huishouding, aanpassingen in en om de woning, prothesen etc. De kosten hiervan zijn vaak aanzienlijk en komen in sommige gevallen terug. In geval van blijvende invaliditeit of overlijden van de kostwinner kan er ook nog sprake zijn van een vermindering van het inkomen. U kunt deze financiële problemen voorkomen door het sluiten van een Persoonlijke Ongevallenverzekering. Daarbij wordt een uitkering gegarandeerd wanneer er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tijdelijke arbeids- ongeschiktheid en/of de kosten van geneeskundige behandeling te verzekeren.

  Wilt u het hele gezin verzekeren? Neem dan contact op met G&P Assurantiën.
 • Reisvezekering  Met de Reisverzekering kunt u letterlijk alle kanten op. U betaalt uitsluitend premie over de periode dat u werkelijk met vakantie bent en alleen voor die dekkingen die voor u nodig zijn.

  Met de uitbreidingsmogelijkheden kunt u uw reisverzekering helemaal op maat maken. Bij geboekte reizen kunt u het annuleringsrisico afdekken met onze Annuleringsverzekering.
 • Uitvaartverzekering  De begrafenisverzekering heeft twee hoofdvormen. In het ene geval kiest u voor een verzekering die bij overlijden geld uitkeert, in het andere geval voor een polis die de begrafenis of crematie regelt. Als de verzekeringsmaatschappij de uitvaart regelt, wordt gesproken over een verzekering in natura. Ook alle bijkomende kosten, zoals opbaren, vervoer, rouwkaarten en dergelijke kunnen via een naturaverzekering worden geregeld. Bij een verzekering die geld uitkeert na overlijden, wordt alleen het verzekerde kapitaal ter beschikking gesteld. De uitkering van dit kapitaal staat los van de werkelijke kosten van de uitvaart, terwijl de nabestaanden alles zelf moeten regelen.

  Verdere specificatie:
  Bij een verzekering in natura volgt meestal wel een vergoeding in geld als de uitvaart elders of op een andere manier wordt geregeld. Dit bedrag is gemaximeerd. Voor wie bestemd?
  In principe is een begrafenisverzekering voor iedereen geschikt. Voor de één zijn de kosten van doorslaggevend belang, terwijl de ander de nabestaanden de beslommeringen van een uitvaart uit handen wenst te nemen. De kosten voor een uitvaart bedragen al snel 5.000 of meer.

  Premie:
  De premie is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde op het moment van het sluiten van de verzekering. Hoe jonger de verzekerde, hoe lager de premie. Na het bereiken van een bepaalde leeftijd, meestal 60 of 65 jaar, hoeft geen premie meer te worden betaald, terwijl de verzekering gewoon van kracht blijft.

  Bijzonderheden:
  De waarde van een uitvaartverzekering is tot een bepaald maximum vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing in box 3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het vrijgestelde bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie. Meer informatie over deze speciale vrijstelling vraagt u aan uw assurantietussenpersoon of verzekeringsmaatschappij.
 • Woonhuis  Op kostbare zaken zoals uw woonhuis bent u zuinig. Ondanks dat kan er toch schade ontstaan. Daarom is er de Woonhuisverzekering met keuze uit:
  1. de Uitgebreide dekking
  2. de Van buiten komende onheilendekking

  Voor beide dekkingsvormen is het mogelijk de verzekering uit te breiden met een dekking voor glas. U kiest de dekking die bij uw specifieke situatie past en heeft daarmee een woonhuisverzekering op maat.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven  De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is 907.560 of hoger. Veelal geldt een maximum van tweemaal het bedrag per verzekeringsjaar.

  Verdere specificatie:
  De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein). Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten (op z.g. MAS-voorwaarden).
  Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. Uitgesloten is ook schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) en schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.
  Doelgroep:
  Alle beroepsbeoefenaren/ondernemers en ondernemingen in Nederland.

  Premie:
  De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon (vóór franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave. De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering  In een aantal gevallen bieden sociale verzekeringswetten geen volledige inkomens- garantie in geval van arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld zelfstandige ondernemers, werknemers voor het excedent van de loondoorbetalingsverplichting. Hiervoor kent men de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

  De AOV is onderverdeeld in een tweetal rubrieken:
  * rubriek A waarop het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid is verzekerd
  * rubriek B waarop de periode daarna is verzekerd tot de overeengekomen einddatum van de verzekering.

  Het is gebruikelijk dat maximaal 80% van het inkomen wordt verzekerd. De reden daarvoor is dat bij volledige arbeidsongeschiktheid op grond van de AOV een uitkeringspercentage van 100% wordt toegepast.

  Verdere specificatie:
  Rubriek A dekt het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid. De verzekerde is volgens rubriek A arbeidsongeschikt indien hij of zij voor tenminste 25% ongeschikt is, door medisch vast te stellen gevolgen van ongeval of ziekte om het eigen beroep uit te oefenen. De uitkering vangt aan na afloop van een wachttijd. De lengte van wachttijd (of eigen risico-termijn) is afhankelijk van de keuze die verzekerde heeft gemaakt bij het sluiten van de verzekering.

  Rubriek B dekt de periode van arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar. Rubriek B kent een ander arbeidsongeschiktheidscriterium dan rubriek A. In de zin van rubriek B is de verzekerde arbeidsongeschikt als hij voor tenminste 25% ongeschikt is, door medisch vast te stellen gevolgen van ongeval of ziekte, om werkzaamheden te verrichten die voor zijn krachten, bekwaamheden en opleiding zijn berekend en die gezien zijn vroegere werkzaamheden in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd. Ook is het mogelijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten die zowel voor rubriek A als voor rubriek B bij het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid alleen rekening houdt met het eigen beroep van de verzekerde.

  Doelgroep:
  Zelfstandige ondernemers en werkgevers.


  Premie:
  De premie is gebaseerd op beginleeftijd en eindleeftijd, beroep werknemers, verzekerd bedrag en soort verzekering.

  Bijzonderheden:
  Voor zelfstandigen kent de AOV tevens een rubriek C. Deze dekt de risico's van een WAZ-gat (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen).
 • Bedrijfsschadeverzekering  Een verzekering die dekking biedt tegen de financiële gevolgen van een vermindering/ stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Deze bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar.
  De gedekte gevaren variëren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag (standaarddekking) tot standaarddekking aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening (standaard uitgebreide dekking).
  Verdere specificatie:
  Bedrijfsschade als gevolg van molest, vulkanische uitbarsting, aardbeving, overstroming en atoomkernreacties is uitgesloten. Het verzekerd bedrag bestaat uit de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of de omzet minus de variabele kosten, beide gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

  Doelgroep:
  Vrijwel ieder bedrijf.

  Premie:
  De premie is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking. De grondslag voor de premie wordt gevormd door het gemiddelde van de premie voor opstallen en inhoud. Er gelden toeslagen voor het meeverzekeren van het vliegtuig- schaderisico, het toeleveringsrisico of het wegvallen van aardgasleveringsrisico. Grofweg ligt de premie tussen de 2‰ en 5‰.
  Bijzonderheden:
  Doorgaans wordt de increase-/decreaseclausule opgenomen. Hierdoor wordt het verzekerd bedrag met maximaal 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerd bedrag te laag is, waarna een premiesuppletie volgt. Indien na schade blijkt dat het verzekerd bedrag juist te hoog is, wordt een premierestitutie gegeven van maximaal 30%.

  Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering. De exploitatiekostenverzekering, de debiteurenverzekering, de rutocommissieverzekering, de huurdervingsverzekering en de reconstructieverzekering zijn te beschouwen als variaties op de bedrijfsschade- verzekering.
 • Beroepsaansprakelijkheidverzekering  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheids- risico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroeps- aansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Voor dit laatste - zeer wezenlijke - risico blijft het noodzakelijk een AVB te sluiten.

  Verdere specificatie:
  Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidspolissen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Sommige beroepsgroepen kennen een verzekeringsplicht met een bepaald minimaal verzekerd bedrag. De beroepsaansprakelijkheidspolis biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, mits deze binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt. Zo zal een makelaar die als bouwkundige gaat optreden, nul op het rekest krijgen als uit de bouwkundige advisering schade voortvloeit. Hij handelt daarmee namelijk niet meer binnen de grenzen van het makelaarsberoep.

  Doelgroep:
  Vrije beroepsbeoefenaren (met name advocaten, artsen/specialisten, accountants en belastingconsulenten, notarissen, architecten, assurantietussenpersonen en makelaars o.g.)

  Premie:
  De premie is afhankelijk van de aard van het beroep en de omvang van het bedrijf/ de omzet. Omdat sommige beroepsgroepen eisen stellen aan de hoogte van het verzekerde bedrag, gelden er veelal minimumpremies. Bijzonderheden:
  Voor enkele beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen gelden speciale samenwerkingsverbanden, zoals de BAVAM-pool (BAVAM staat voor Beroeps Aansprakelijkheidsverzekering Voor Assurantietussenpersonen en Makelaars o.g.). Dit gebeurt enerzijds om de know-how te bundelen en anderzijds om onafhankelijk te blijven van de vaste relatie tussen een verzekeraar en de met hem samenwerkende tussenpersoon/makelaar.
 • Brandverzekering  Het gehele midden- en kleinbedrijf vormt de doelgroep voor een brandverzekering. Immers de brandverzekering is een basisverzekering voor ieder bedrijf, van startende onderneming tot volgroeid bedrijf.

  Voordelen:
  * De uitgebreide brandverzekering dekt niet alleen brand maar ook bijvoorbeeld storm, diefstal en blikseminslag.
  * Glas, lichtreclames en winkelgeld zijn eenvoudig mee te verzekeren.
  * Voor de detailhandel, industrie en zakelijke dienstverlening heeft G&P Assurantiën speciale gesegmenteerde tarieven.
 • Inventarisverzekering  Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico's van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak), diverse vormen van waterschade. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde. Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogsituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.

  Verdere specificatie:
  Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt. Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand. Onder deze verzekering kan in het algemeen ook de handelsvoorraad verzekerd worden tegen dezelfde gevaren (maar dan tegen marktwaarde).

  Doelgroep:
  Bedrijven. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd kan met één verzekering volstaan worden.

  Premie:
  Is uitgedrukt in een 0/00 van het verzekerd bedrag, grofweg variërend van 0,40 tot 0,60 per 1000 verzekerd bedrag. De premie is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn: de uitgebreidheid van de dekking, de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening, de bouwaard van het pand, de getroffen preventiemaatregelen. Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.

  Bijzonderheden:
  Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw- en/of markt)waarde van de inventaris/handelsgoederen. Is dat niet het geval, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Vooral de grote en specifieke risico's worden vaak in co-assurantie op één van de beide assurantiebeurzen ondergebracht
 • Reconstructieverzekering  Deze verzekering vergoedt de daadwerkelijk gemaakte kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van het bedrijf noodzakelijk is. Die informatie kan bestaan uit een boekhouding, brieven, contracten, archiefstukken, kaartsystemen, tekeningen, grafische voorstellingen, films, platen schijven en andere informatiedragers, monsters, mallen, modellen enz. Verdere specificatie:
  Bij het reconstrueren van informatie worden twee groepen van kosten onderscheiden. Enerzijds zijn dit de kosten die worden gemaakt om de gegevens te verkrijgen (reconstructiekosten): de huur van tijdelijke huisvesting voor personen die zich met de reconstructie bezighouden, het salaris van tijdelijke werkkrachten die zich met de reconstructie bezighouden, de huur van bedrijfsuitrusting alsmede extra porto-, telefoon-, telex- en telefaxkosten. Anderzijds zijn er de kosten van de daadwerkelijke vervanging van de verloren gegane informatie, zijnde materiaal- en aanmaakkosten (reproductiekosten). Deze reproductiekosten vallen niet onder de dekking van een reconstructieverzekering, maar dienen onder de materiële brandverzekering geclaimd te worden. Net als bij de bedrijfsschadeverzekering wordt bij een reconstructieverzekering ook een uitkeringstermijn gehanteerd. De verzekerde som is meestal een premier-risquebedrag omdat praktisch nooit vooraf te bepalen is hoeveel de reconstructiekosten zullen gaan bedragen.
  Doelgroep:
  Ieder bedrijf dat in belangrijke mate afhankelijk is van opgeslagen informatie, in welke vorm dan ook. Hierbij valt in het bijzonder te denken aan bedrijven binnen de financiële dienstverlening, technische bedrijven en ontwerp- en architectenbureau's.

  Premie:
  De premie is afhankelijk van het soort bedrijf, de verzekerde som en de gekozen uitkeringstermijn. De premie is een promillage omgeslagen over de verzekerde som.

  Bijzonderheden:
  Omdat het niet altijd mogelijk is om exact aan te geven waar de reconstructie ophoudt en de reproductie begint, worden op een reconstructieverzekering soms eveneens de reproductiekosten meeverzekerd. In dat geval spreekt men van een reproductie-/ reconstructieverzekering.
 • Wagenpark  * Uitgebreide verzekeringsmogelijkheden voor zowel personenauto's, bestelauto's en busjes als vrachtauto's;
  * No-claim korting tot 80% op personen- en bestelauto's en busjes;
  * Snelle en probleemloze administratieve afhandeling;
  * Wagenparkkorting bij verzekering van 10 auto's of meer;
 • Privacy Policy

  1. GP respecteert uw privacy en streeft ernaar deze zoveel mogelijk te beschermen.
  2. Dat vormt de basis waarop persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons verwerkt zullen worden. Wij verzoeken u onderstaande goed door te lezen, zodat u onze opvatting en praktijk ten aanzien van u persoonsgegevens en de manier waarop wij ermee omgaan, begrijpt.

  Informatie verstrekt via de formulieren op de Website maar is niet beperkt tot de informatie verstrekt bij registratie, het plaatsen van materiaal of het verzoek om verdere diensten. We kunnen u ook om informatie vragen bij deelname wanneer u een probleem meldt. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij een verslag bijhouden van die correspondentie.. Wij kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoek, hoewel u niet verplicht bent hieraan deel te nemen. Details van u bezoek aan de Website inclusief, maar niet beperkt tot, uw bezoek aan ons, locatiegegevens, weblogs of andere communicatiegegevens, of dit nu vereist is voor ons eigen werk of anderszins en de resources die u bezoekt.

 • More

  Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

  Aenean semper aliquet libero. In ante velit, cursus ut, ultrices vitae, tempor ut, risus. Duis pulvinar. Vestibulum vel pede at sapien sodales mattis. Quisque pretium, lacus nec iaculis vehicula, arcu libero consectetuer massa, auctor aliquet mauris ligula id ipsum. Vestibulum pede. Maecenas sit amet augue. Sed blandit lectus eget lectus. Mauris justo. Curabitur nibh lectus, dapibus id, tempor eu, tempor non, erat. Proin pede eros, pharetra ut, viverra sed, egestas nec, mauris. In pharetra ipsum condimentum elit. Suspendisse mattis turpis eget odio. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Pellentesque tempus dictum urna. Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit. Aenean semper aliquet libero. In ante velit, cursus ut, ultrices vitae, tempor ut, risus. Duis pulvinar. Vestibulum vel pede at sapien sodales mattis. Quisque pretium, lacus nec iaculis vehicula, arcu libero consectetuer massa, auctor aliquet mauris ligula id ipsum. Vestibulum pede. Maecenas sit amet augue. Sed blandit lectus eget lectus. Mauris justo. Curabitur nibh lectus, dapibus id, tempor eu, tempor non, erat. Proin pede eros, pharetra ut, viverra sed, egestas nec, mauris. In pharetra ipsum condimentum elit. Suspendisse mattis turpis eget odio. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Pellentesque tempus dictum urna. Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit. Aenean semper aliquet libero. In ante velit, cursus ut, ultrices vitae, tempor ut, risus. Duis pulvinar. Vestibulum vel pede at sapien sodales mattis. Quisque pretium, lacus nec iaculis vehicula, arcu libero consectetuer massa, auctor aliquet mauris ligula id ipsum. Vestibulum pede. Maecenas sit amet augue. Sed blandit lectus eget lectus. Mauris justo. Curabitur nibh lectus, dapibus id, tempor eu, tempor non, erat. Proin pede eros, pharetra ut, viverra sed, egestas nec, mauris. In pharetra ipsum condimentum elit. Suspendisse mattis turpis eget odio. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Pellentesque tempus dictum urna. Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit. Aenean semper aliquet libero. In ante velit, cursus ut, ultrices vitae, tempor ut, risus. Duis pulvinar. Vestibulum vel pede at sapien sodales mattis. Quisque pretium, lacus nec iaculis vehicula, arcu libero consectetuer massa, auctor aliquet mauris ligula id ipsum. Vestibulum pede. Maecenas sit amet augue. Sed blandit lectus eget lectus. Mauris justo. Curabitur nibh lectus, dapibus id, tempor eu, tempor non, erat. Proin pede eros, pharetra ut, viverra sed, egestas nec, mauris. In pharetra ipsum condimentum elit. Suspendisse mattis turpis eget odio. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Pellentesque tempus dictum urna. Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit. Aenean semper aliquet libero. In ante velit, cursus ut, ultrices vitae, tempor ut, risus. Duis pulvinar. Vestibulum vel pede at sapien sodales mattis. Quisque pretium, lacus nec iaculis vehicula, arcu libero consectetuer massa, auctor aliquet mauris ligula id ipsum. Vestibulum pede. Maecenas sit amet augue. Sed blandit lectus eget lectus. Mauris justo. Curabitur nibh lectus, dapibus id, tempor eu, tempor non, erat. Proin pede eros, pharetra ut, viverra sed, egestas nec, mauris. In pharetra ipsum condimentum elit. Suspendisse mattis turpis eget odio. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Pellentesque tempus dictum urna. Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.